O nás

Naša advokátska kancelária je mladou, dynamicky rozvíjajúcou sa kanceláriou, ktorá s dôrazom na profesionalitu, prostredníctvom progresívnych metód a inovačných postupov, poskytuje svojim klientom právne služby. Medzi našich klientov patria obchodné spoločnosti, rôzni podnikatelia, ale aj fyzické osoby – nepodnikatelia, ktorí hľadajú právnu pomoc.

Aby sme svojim klientom mohli poskytnúť právne služby na tej najvyššej úrovni, aktívne  sa zúčastňujeme na mnohých vedeckých a právnych konferenciách, kde získavame vedomosti o riešeniach aktuálnych problémov. Zároveň blízko spolupracujeme s odborníkmi v rôznych odvetviach, pričom osobitný dôraz kladieme na spoluprácu s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach, kde sme prizývaní do skúšobných komisií na štátnych skúškach, či ako oponenti dizertačných prác.

Našu advokátsku kanceláriu vedie advokát, JUDr. Marián Rušin, PhD., ktorý svoje vzdelanie získal na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde absolvoval bakalárske (Bc.), magisterské (Mgr.), rigorózne (JUDr.) a doktorandské štúdium, počas ktorého pôsobil na Katedre obchodného a hospodárskeho práva, kde získal titul PhD., v odbore obchodné a finančné právo. Svoje znalosti si doplnil na Aristotelovej Univerzite v Solúne a na Viedenskej univerzite, kde absolvoval študijné pobyty. Zároveň sa aktívne venuje publikačnej činnosti, keď publikuje príspevky vo významných časopisoch a vedeckých zborníkoch,  kde je autorom nasledovných článkov:

 • Schvaľovanie zmluvy o predaji (časti) podniku valným zhromaždením. In.: Časopis Súkromné právo č. 6-7/2015.
 • Podnik ako objekt právnych vzťahov (je podnik vec hromadná?). In.: Časopis Právny obzor č. 3/2015.
 • Účinky neschválenej zmluvy o predaji podniku In: Právo, obchod, ekonomika II.: Zborník vedeckých prác. – Praha, 2012.
 • Odplatnosť zmluvy o prevode podniku. In: Právo – obchod – ekonomika: Zborník vedeckých prác. – Košice, 2011.
 • Rezistencia hospodárskeho práva. In: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty: Zborník vedeckých prác. – Košice, 2011.
 • Subjektivizácia podniku ako neakceptovaný právny transplantát v slovenskom právnom poriadku? In: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty: Zborník vedeckých prác. – Košice, 2011.
 • „Lex Nováky“ ako výsledok vzdoru Slovenskej republiky pred zásahmi do jej záujmov In: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty: Zborník vedeckých prác. – Košice, 2011.
 • Podnik ako predmet právnych vzťahov. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2012, II. časť: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Univerzita Komenského v Bratislave, 2012.
 • Verejná osoba ako podnik (súťažiteľ) v kontexte práva Európskej únie.
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011: Zborník z medzinárodnej konferencie: 31. marec – 2. apríl 2011, Častá-Papiernička. – Bratislava, 2011.
 • Zmluva o predaji podniku: čas na nový pohľad? In: Akademické akcenty 2011: Zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: 22. september 2011, Bratislava, 2012.